Oto warunki z założenia konta w naszym serwisie internetowym:

 1. Imię: Wymagane jest podanie imienia.
 2. Nazwisko: Wymagane jest podanie nazwiska.
 3. Email: Wymagane jest podanie poprawnego adresu email.
 4. Hasło: Wymagane jest podanie hasła, które spełnia określone kryteria bezpieczeństwa (np. minimum 8 znaków, zawierające co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny).
 5. Numer telefonu: Wymagane jest podanie numeru telefonu komórkowego, który może być polski lub angielski. Numer telefonu powinien być w odpowiednim formacie i spełniać wcześniej określone warunki.
 6. Kod pocztowy (UK): Wymagane jest podanie kodu pocztowego w formacie obowiązującym w Wielkiej Brytanii.
 7. Data urodzenia: Wymagane jest podanie daty urodzenia w odpowiednim formacie.
 8. Numer karty klienta Kasztelan: Wymagane jest podanie numeru karty klienta Kasztelan, który został przynajmniej raz użyty w sklepie stacjonarnym. Numer karty powinien być poprawny i zweryfikowany w naszym systemie.
 9. Regulamin: Użytkownik musi zaakceptować regulamin naszego serwisu internetowego.

Here are the conditions for creating an account on our website:

 1. First Name: Providing a first name is required.
 2. Last Name: Providing a last name is required.
 3. Email: Providing a valid email address is required.
 4. Password: Providing a password that meets specific security criteria (e.g., minimum 8 characters, including at least one uppercase letter, one lowercase letter, one digit, and one special character) is required.
 5. Phone Number: Providing a mobile phone number is required. The phone number can be Polish or English. The number should be in the correct format and meet the specified requirements.
 6. Postal Code (UK): Providing a postal code in the format used in the United Kingdom is required.
 7. Date of Birth: Providing a date of birth in the correct format is required.
 8. Kasztelan Customer Card Number: Providing a valid Kasztelan customer card number that has been used at least once in a physical store is required. The card number should be valid and verified in our system.
 9. Terms and Conditions: Users must accept the terms and conditions of our website.

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu Internetowego oraz wykorzystania danych rejestracyjnych użytkowników w celach marketingowych.

1.2. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Kasztelan LTD., z siedzibą w Bedford MK40 1NT, 62 High Street.

1.3. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, a każdy Użytkownik może z niego korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.

 1. Dane rejestracyjne

2.1. Rejestracja w Serwisie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

2.2. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia oraz preferencje dotyczące otrzymywania ofert marketingowych.

2.3. Operator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

2.4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

 1. Oferty marketingowe

3.1. Operator może przesyłać Użytkownikom oferty marketingowe drogą elektroniczną lub telefoniczną, wykorzystując do tego dane rejestracyjne podane przez Użytkownika.

3.2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji.

3.3. Operator może przesyłać oferty marketingowe dotyczące swoich własnych produktów lub usług, a także produktów lub usług innych podmiotów, z którymi Operator współpracuje.

3.4. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wycofać zgodę na otrzymywanie ofert marketingowych, poprzez kontakt z Operatorem.

 1. Odpowiedzialność

4.1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert marketingowych przesyłanych przez innych podmiotów.

4.2. Operator dokłada wszelkich starań, aby oferty marketingowe przesyłane do Użytkowników były rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Postanowienia końcowe

5.1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem konieczności zachowania wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

5.2. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego będą rozstrzygane przez właściwe sądy na terenie Wielkiej Brytanii.

5.3. Niniejszy regulamin podlega prawu brytyjskiemu.

5.4. W przypadku jakichkolwiek pytań, Użytkownik może skontaktować się z Operatorem poprzez adres e-mail: hq@kasztelan.co.uk lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Serwisu.

5.5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

Here’s the translation of the regulation into English:

 1. General provisions

1.1. This regulation sets out the terms and conditions for using the Website and using the user registration data for marketing purposes.

1.2. The Website is operated by Kasztelan LTD., with its registered office in [address] (hereinafter referred to as the „Operator”).

1.3. The use of the Website is voluntary, and each User may use it in accordance with its intended purpose.

 1. Registration data

2.1. Registration on the Website is voluntary and free of charge.

2.2. During registration, the User is required to provide personal data, such as: first and last name, email address, DOB, telephone number, and preferences regarding receiving marketing offers.

2.3. The Operator undertakes to process personal data in accordance with applicable law, including the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as „GDPR”).

2.4. The User has the right to access their personal data, correct them, and request their deletion.

 1. Marketing offers

3.1. The Operator may send marketing offers to Users electronically or by telephone, using the registration data provided by the User.

3.2. The User agrees to receive marketing offers by selecting the appropriate field during registration.

3.3. The Operator may send marketing offers related to their own products or services, as well as products or services of other entities with whom the Operator cooperates.

3.4. The User has the right to withdraw their consent to receive marketing offers at any time by contacting the Operator.

 1. Liability

4.1. The Operator is not liable for the content of marketing offers sent by other entities.

4.2. The Operator makes every effort to ensure that marketing offers sent to Users are reliable and comply with applicable law.

 1. Final provisions

5.1. The Operator reserves the right to amend this regulation at any time, subject to the need to comply with the requirements of applicable law.

5.2. Any disputes arising in connection with the use of the Website will be resolved by the competent courts in the United Kingdom.

5.3. This regulation is governed by British law.

5.4. In case of any questions, the User can contact the Operator by email: hq@kasztelan.co.uk or using the contact form available on the Website.

5.5. This regulation comes into force on the date of its publication on the Website.